نمونه سوالات جدید حرفه و فن امتحان نهایی - سوم راهنمایی
با درخواست دانش آموزان عزیز، نمونه سوالات امتحان نهایی سال های ۸۲ تا ۸۷ حرفه و فن استان یزد، ( ۱۸۰ سوال ) در پنج گروه تستی، تکمیل کردنی، کوتاه پاسخ، صحیح - غلط و تشریحی از پست اول این وبلاگ ویرایش و ارائه می گردد. امیدوارم مورد استفاده قرار بگیرد. لازم به توضیح است که سوالات شهریور ۸۴ و ۸۵ و ۸۶ و خرداد ۸۷ استان یزد نیز به این مجموعه اضافه شده و سوالات مربوط به قسمت هایی که در کتاب چاپ جدید - ۸۷ - به بخش « برای مطالعه» منتقل شده اند از این مجموعه حذف گردیده است.
الف-پاسخ صحیح رامشخص کنید:
1- عمل این قطعه الکترونیکی شبیه کلید یک طرفه قابل کنترل (خودکار) می باشد:
الف-دیود ب-خازن ج-ترانزیستور د-مقاومت
2- نیروی موتورازطریق کدام یک از مجموعه های زیر به چرخها منتقل می شود:
الف- فنربندی ب- هدایت وفرمان ج-چرخ وترمز د- دستگاه انتقال قدرت
3- کدام یک از قطعات زیرانرژی مکانیکی رابه انرژی الکتریکی تبدیل می کند؟ +
الف-باتری ب-دینام ج-موتور د-ترموستات
4- برای ازبین بردن کدام لکه باید از آب سرداستفاده شود؟
الف- خون ب-چربی ج- چای د- لاک
5- هدف از نگه داری مواد غذایی چیست؟
الف- جلوگیری ازفساد مواد میکربی ب- جلوگیری ازتغییرات شیمیایی ج-افزایش مدت زمان نگه داری د همه موارد
7- برای پاک کردن کدام لکه ابتدا باید از آب جوش استفاده کرد؟
الف-چسب ب-خون ج-قهوه د-آدامس
8- علامت ( ) درمدارها نشان دهنده کدام قطعه الکترونیکی است؟
الف- خازن ب-ترانزیستور ج-دیود د- مقاومت
9- پنجه رکاب وچرخ دنده از اجزای کدام یک ازسیستم های دوچرخه می باشند؟
الف- انتقال قدرت ب-هدایت وفرمان ج-بدنه واسکلت د-برق رسانی
10- دستگاه آوو متر کدام کمیت را اندازه گیری می کند؟
الف- ولتاژ ب-جریان ج-مقاومت د-هرسه مورد
11- یاد گیری کودک از چه زمانی آغاز می شود؟
الف- از بدو تولد ب-از6 ماهگی ج- از2 سالگی د-از زمان آغاز مدرسه
12- یکی از مهم ترین مراحل تولید هر محصول فناوری.....................است. +
الف- انتخاب وتغییر مواد ب- ارزیابی
ج- انتخاب رنگ د- انتخاب طرح
13- شکوفایی استعداد ها ورشد وسلامت کودک به کدام یک ازعوامل زیربستگی دارد؟
الف- تغذیه ب- بهداشت فردی
ج- شرایط وامکانات محیط زندگی د- واکسیناسیون
14- کدام یک از وسایل زیروظیفه انتقال حرکت ازجعبه دنده به چرخ ها رابرعهده دارد؟
الف- دیفراسیل ب-گیربکس ج-کلاچ د- جعبه دنده
15- کدام بیماری در اثر واکسیناسیون همگانی در جهان نابود شده است؟
الف- سل ب- آبله ج- فلج اطفال د- سرخک
۱۶- برای از بین بردن کدام لکه از یخ یا آب خیلی سرد استفاده می شود؟
الف- چای ب- شمع ج- لاک ناخن د- آدامس
۱۷- برای تقویت میدان مغناطیسی هسته سلف را از چه جنسی انتخاب می کنند؟
الف- زغالی ب- آلومینیومی ج- آهنی د- پلاستیکی
۱۸- در چه سنی رشد و تکامل کودک دارای سرعت بیشتری است؟
الف- از تولد تا یک ماهگی ب- از تولد تا شش ماهگی
ج- از تولد تا دو ماهگی د- از تولد تا دو سالگی
۱۹- ساخت آن تحول عظیمی در فراورده های الکترونیکی ایجاد کرده است؟
الف- سلف ب- ترانزیستور ج- مقاومت د- مالتی متر
۲۰- رشد و تکامل کودک از دوره جنینی به آن بستگی دارد؟
الف- محیط ب- وراثت ج- تعداد فرزندان د- موارد الف و ب
۲۱- کدام یک از عوامل زیر باعث ایجاد تونل و دالان در داخل چوب می شود؟
الف- لاروها ب- باکتری ها ج- عوامل شیمیایی د- قارچ ها
۲۲- برای حفظ سلامت مادر و جنین در صورت کامل نبودن واکسیناسیون مادر در دوران بارداری چه واکسنی باید تزریق شود؟
الف- سل ب- واکسن کزاز ج- واکسن هپاتیت ب د- واکسن سرخک
۲۳- دستگاه قطع و وصل قدرت در خودرو محسوب می شود؟
الف- کلاچ ب- جعبه دنده ج- دیفرانسیل د- میل گاردان
ب- درجاهای خالی کلمه ی مناسب بنویسید:
2- والدین و مراقبان کودک باید علاوه بر نیازهای جسمی به نیازهای................و................او توجه کنند.
3- از درهم رفتن الیاف.....................ورقه کاغذ ساخته می شود.×
4- موتورهای الکتریکی انرژی...................را به انرژی....................تبدیل می کنند.×
5- دربین حشرات موریانه ها و...................چوب خواربیشترین صدمه را به چوب می زنند.
6- عبور دادن روکش های مصنوعی از داخل چسب مخصوص یا رنگ باعث می شود که کاغذ در برابر رطوبت و...................مقاوم گردد.
7- صبحانه در سنین....................ازاهمیت خاصی برخوردار است.
8- شکل تاج درختان به شکل های...................و...................و تخم مرغی دیده می شود.×
9- در تغذیه طبیعی زنبورعسل از................و..................استفاده می کند.
10- هدف از اصلاح درختان میوه به دست آوردن یک درخت.....................و...................است.
11- دربین حشرات...................و.................نقش بیشتری در زندگی انسان دارند.
12- مناسب ترین غذا برای کودک تا سن 6 ماهگی فقط...................است.
13- یکی ازمهم ترین مراحل تولید هر محصول فناوری مرحله..................و...................مواد است.×
14-عامل بسیاری از بیماری های خطرناک موجودات بسیار ریزی هستند که به آن ها.................می گویند.
15-سیستم هشدار دهنده مکانیکی در دوچرخه می تواند...................و....................باشد.
16- آبزیان جانوری را به دو گروه.................و.....................تقسیم می کنند.
17- بهترین دما برای رشد ماهیان گرمابی................درجه ومعروف ترین آنها ماهی..................است.×
18- برای روشن وخاموش کردن یک لامپ از دو نقطه از کلید.....................استفاده می شود. +
19- درصورت کامل نبودن واکسیناسیون مادر باردار باید به او واکسن.................تزریق شود.×
20-باتری خودرو انرژی....................را به انرژی...................تبدیل می کند. +
22- کودک از............ماهگی اشیا را تعقیب می کند ودیدن چیزهای متحرک را دوست دارد.
23- قارج ها باعث.................چوب می شوند و رنگ طبیعی آن را تغییر می دهند.
24- برای تهیه روکش های مصنوعی،ورقه کاغذ را از داخل....................یا رنگ عبور می دهند.
25- جسمی که جریان الکتریکی را آسان تر عبور می دهد، دارای مقاومت الکتریکی....................است.
26-راه ها نباید پیچ یا.........................داشته باشند.
27- قسمتی که ریشه را به شاخه یا تاج درخت وصل می کند.....................خوانده می شود. +
28- به مربایی که از میوه له شده وشکر تهیه می شود.........................می گویند.
۲۹- قطعه الکترونیکی ترانزیستور دارای.............عدد پایه است.
۳۰- قطعه ای که امکان تعویض دنده یا خلاص کار کردن موتور را فراهم می کند..............نام دارد.
۳۱- در خودرو وظیفه انتقال حرکت از جعبه دنده به چرخ ها بر عهده ی................... می باشد.
۳۲- در سنین نوجوانی بخشی از انرژی مورد نیاز فرد از طریق.................. تامین می شود.
۳۳- آبزیان یکی از عمده ترین منایع تامین .................... مورد نیاز بدن انسان هستند.
۳۴- دستگاهی که مقدار ولتاژ و جریان و مقاومت الکتریکی را اندازه گیری می کند................... نام دارد.
۳۵- کلاف یا شناژ در ساختمان همانند استخوان بندی انسان هستند که نیروهای ناشی از.............. بر پیکره ی ساختمان را به زمین منتقل می کنند.
۳۶- .............. محصولی است از میوه تازه در شربت رقیق یا غلیظ به روش حرارتی تهیه و در قوطی های فلزی غیر قابل نفوذ نگهداری می شود.
ج- پاسخ کوتاه بدهید.
1- درصورت استفاده نکردن از لباس مخصوص دربخش رادیولوژی، انسان به چه بیماری خطرناکی مبتلا می شود؟
2- کدام بیماری است که نه واکسن دارد ونه درمان قطعی؟×
3- برای حفظ سلامت مادر وجنین درصورت کامل نبودن واکسیناسیون مادر چه واکسنی باید تزریق شود؟×
4- در حقیقت وسایلی هستند که به کمک آن ها می توان مقدار مصرف یک مایع را کنترل کرد؟×
5- رنگ آمیزی، تزیین و چیدن قطعات کنار هم در چه بخشی از زیبایی محصول مورد توجه قرار می گیرد؟
6- مقاومت الکتریکی را در مدارها به چه صورتی نشان می دهند؟ (رسم شکل)×
7- در ساختمان سازی بهترین روش برای توضیح و توجیه و ارائه کار چیست؟
8- یکی از ساده ترین و سریع ترین روش های نگه داری مواد غذایی چیست؟ +
9- در اتومبیل مجموعه وزن خودرو و سرنشینان و بار را تحمل می کند ؟ +
10-نظارت مستقیم بر ساخت و ساز ساختمان ها در شهرها توسط چه سازمانی انجام می گیرد؟×
12- از روش های خشک کردن میوه ها وسبزی ها یک مورد را نام ببرید.×
13- قطعات نازک و کوچک به دست آمده از تنه درخت را چه می نامند؟
14- در اتومبیل کدام وسیله باتری را همیشه در حالت شارژ نگه می دارد؟
15- از استون برای پاک کردن چه نوع لکه ای استفاده می شود؟×
16- زنجیر مربوط به کدام سیستم فرعی یک دوچرخه است؟
17- از در هم رفتن این الیاف ورقه کاغذ ساخته می شود؟×
18- نام دیگر جعبه دنده خودرو چیست؟
19- از چه سنی کودک علاوه بر شیر مادر، به غذای کمکی نیز نیاز دارد ؟
21- در کدام یک از روش های انجماد مواد غذایی ازآب نمک،ازت مایع وگاز کربنیک مایع استفاده می شود؟
22- به قسمتی از موتورگفته می شود که درون موتور دوران می کند ؟
23- نام دیگر ترکیبات چوب چیست؟
24- یکی از معروف ترین ماهیان گرمابی را نام ببرید.×
۲۵- یکی از عایق های ساخته شده با ذرات چوب و یونولیت را نام ببرید.
۲۶- مخزن الکترو شیمیایی در قسمت برق خودرو چه نام دارد؟
۲۷- برای کنترل مقدار مصرف یک مایع از چه وسیله ای استفاده می شود؟
۲۸- وسیله ای در اتومبیل که باتری را همیشه در حالت شارژ نگه می دارد؟
۲۹- نیروی ناشی از زلزله بر پیکره ی ساختمان ها را به زمین منتقل می کند؟
۳۰- اثر و علامت چرک یا مواد رنگی بر روی پارچه یا هر شیء دیگر را گویند؟
۳۱- ماشینی که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند؟
۳۲- از جوهر لیمو برای پاک کردن لکه چه نوع پارچه هایی استفاده می شود؟
د- جملات صحیح را با علامت (ص) و جملات غلط را با علامت (غ) مشخص کنید.
2- احتیاجات غذایی انسان درهمه مراحل زندگی یکسان است. ( )
3- درآبیاری تحت فشار مصرف آب ومقدار آب به هدر رفته زیاد است. ( )×
5- جسمی که جریان الکتریکی را آسان تر از خود عبور دهد، دارای مقاومت الکتریکی بیشتری است.( )
6- از آب جوش ومحلول گلیسیرین برای پاک کردن لکه قهوه یا چای استفاده می شود.( )
7- دینام نیروی مکانیکی را از موتور می گیرد و به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. ( )
8- پنجه رکاب و چرخ دنده، اجزای سیستم انتقال قدرت در دوچرخه می باشند. ( )
۹- کودک از شش ماهگی به بعد علاوه از شیر مادر به غذای کمکی نیاز دارد. ( )
۱۰- نام دیگر آبیاری غرقابی آبیاری کرتی است. ( )
۱۱- در موتورهای الکتریکی رتور متحرک و استاتور ثابت است. ( )
۱۲- کودک در شش ماهگی اشیاء را تعقیب می کند. ( )
۱۳- از کمپوزیت چوب سیمان به عنوان عایق صدا در سینما استفاده می شود. ( )
۱۴- برای از بین بردن لکه ی آدامس از یخ یا آب خیلی سرد استفاده می شود. ( )
۱۵- ماکت بهترین روش توضیح و توجیه و ارائه کار است. ( )
۱۶- در روش خشک کردن مواد غذایی مواد اولیه به حالت اولیه و طبیعی خود باقی می مانند. ( )
۱۷- زمان هرس کردن درختان بعد از بیدار شدن آنها از خواب زمستانه است. ( )
ه- به سوالات تشریحی پاسخ دهید:
1- با دستگاه آوومتر یا مالتی متر چه کمیت های الکتریکی را می توان اندازه گرفت؟
2- چیپس چیست ؟
3- وظیفه کلاچ چیست ؟
5- واکسن چیست ؟
6- چرا زوج های جوان باید قبل از ازدواج به پزشک متخصص مراجعه و با او مشورت کنند؟
7- وظیفه دیفرانسیل چیست؟
8- کنترل ساخت وساز ساختمان ها در شهر وروستا ازچه جهاتی دارای اهمیت می باشد؟×
9- به چه بخشی از مواد غذایی ماده مغذی گفته می شود؟
10- لکه گیری پارچه یعنی چه؟
12- آبزیان به چه موجوداتی گفته می شوند؟
13- در راه سازی اگر رودخانه در مسیر باشد ونتوان آن را خاک ریزی کرد، چه باید کرد؟
14- عادت های بد غذایی میان وعده در سنین نوجوانی چه بیماریهایی رادربزرگ سالی در پی خواهد داشت ؟
15- چرا نباید لباس های بافتنی را پس از شستن آویزان کرد ؟
16- ماهیان گرمابی به چه ماهیانی گفته می شوند ؟
17- هرس را تعریف کنید ؟×
19- رشد چیست ؟ تعریف کنید.
20- چرا برای از بین بردن لکه خون از آب گرم استفاده نمی کنند؟
21- چرا نباید لباس های بافتنی را اتو کرد ؟
22- وظیفه دستگاه تعلیق در اتومبیل چیست؟
23- وظیفه باتری در اتومبیل چیست ؟
24- ماکت چیست؟ تعریف کنید.
25- در راه سازی چه زمانی از پل استفاده می شود؟
26- روش های خشک کردن میوه وسبزی را بنویسید.×
28- سه نمونه از طرح کاشت درختان را بنویسید.×
29- از محصولات زنبور عسل( به غیرازعسل) سه مورد را بنویسید.×
30- هدف از پرورش درختان زیر چیست ؟
سپیدار( ) گردو( ) نارون( )
32- هدف از اصلاح بذر و پیوند زدن و هرس درختان چیست ؟
33- جهت جلوگیری از نمدی شدن پارچه پشمی( در شست وشو) چه می کنند؟×
34- قسمت های اصلی یک درخت را نام ببرید.×
35- کلاف (شناژ) همانند چیست و کار آن را بنویسید.×
36- چهار مرحله زندگی کرم ابریشم را بنویسید.×
37- دو مورد از وظایف و خدمات شهرداری ها را بنویسید. +
38- در راه سازی اگر مانع یا تپه ای در مسیر راه وجود داشته باشد،چه کاری باید انجام بگیرد؟ +
39- دسترسی مردم به مواد غذایی ونحوه استفاده از آن ها در مناطق مختلف به چه نکاتی بستگی دارد؟ 40- قبل از شست وشوی لباس ها به چه نکاتی باید توجه کرد؟×
41- چرا درختان را باید با نظم خاص و فاصله مناسب کاشت؟
42- دو مورد از مراقبت های ویژه پس از کاشت نهال یا درخت را نام ببرید.
43- در پرورش کرم ابریشم، هریک از موارد زیر در چه مصارفی مورد استفاده قرار می گیرد؟ +
الف- روغن شفیره ( ) ب- فضولات کرم ( )
44- دو مورد از عواملی که در پرورش ماهی از بروز بیماری جلوگیری می کنند را بنویسید. +
45- برای نگه داری مواد غذایی به وسیله گرما دو روش مثال بزنید. +
46- هرس درختان در چه زمانی انجام می گیرد؟
47- یک نمونه از ماهیان سردابی و یک نمونه از ماهیان گرمابی را نام ببرید.×
48- برای پیش گیری از بیماری در کندو چه اقداماتی باید انجام داد؟
49- ماکت برای چه کسانی بهترین روش توضیح و توجیه می باشد؟
50- چر نوجوانان به انرژی بیشتری نیاز دارند؟ +
51- قبل از شست شو واتو کشی لباس ها چه نکاتی را باید رعایت کرد؟
52- خشک کردن یعنی چه!؟
53- متداولترین روش تکثیر تجاری درختان را بنویسید. +
۵۴- انواع کلاف (شناژ) در ساختمان سازی را نام ببرید.
۵۵- برای این که لباس های نخی کتانی پس از شست و شو چروک نشوند چه کارهایی باید انجام بگیرد؟
۵۶- مزایای هرس درختان را بنویسید.
۵۷- روش های تکثیر یا افزایش کندو را نام ببرید.
۵۸- در مرحله تنیدن پیله چه نشانه هایی در کرم ابریشم بوجود می آید؟
۵۹- مواد موجود در گوشت آبزیان را نام ببرید.
۶۰- دو نمونه از انواع پل را نام ببرید.
۶۱- خطرات ناشی از رعایت نکردن نکات ایمنی در ساختمان سازی را برای شهروندان بنویسید.
۶۲- در آبیاری مقدار نفوذ آب و سرعت حرکت آن در خاک به چه عواملی بستگی دارد؟
۶۳- آبزیان به چند گروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید.
۶۴- اساس کار خشک کردن میوه و سبزی چیست؟
۶۵- فاصله درختان در باغ ها به چه عواملی بستگی دارد؟
۶۶- چرا زنبور داران به زنبورها شربت تشویقی می دهند ؟
۶۷- هدف از نگه داری مواد غذایی چیست؟
۶۸- چرا برای خشک کردن پارچه های پشمی نباید آن ها را در مقابل نور شدید خورشید قرار داد؟
۶۹- هرس کردن یعنی چه و بهتر است در چه زمانی انجام گیرد؟
۷۰- چرا رعایت موارد بهداشتی در پرورش ماهی از اهمیت خاصی برخوردار است؟
۷۱- غذای طبیعی و مصنوعی زنبور عسل چگونه تامین می شود؟
۷۲- یکی از مزایای آبیاری به روش قطره ای را بنویسید.
تذکرهای لازم:
الف- برای موفقیت کامل درامتحان ، ابتدا کتاب را مطالعه نموده وسپس سعی نمایید به نمونه سوالات پاسخ دهید.
ب- سوالاتی که بیش از یک بار و با همین شکل در امتحان نهایی تکرار گردیده اند با علامت (×) یا (+) مشخص واز باز نویسی آن ها خودداری شده است.
ج- سوالات، کاملا مانند سوالات ورقه اصلی بوده و برخی از آن ها، از نظرملاک های فنی، ظاهری و دستوری ممکن است دارای نقص و ابهام باشند. بنا براین در صورت وجود اشکال، به دبیر خود مراجعه نمایید.
د- در سوال ۸ تستی، در محل ( ) شمای فنی مقاومت الکتریکی قرار می گیرد.

نوشته شده توسط آرش باقرپور در پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۲/۰۲ ساعت 23:4 | لینک ثابت |
 

Powered by WebGozar